UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 18-11-2019

Wij nodigen al onze stemgerechtigde leden en andere belangstellenden uit voor de algemene ledenvergadering van maandag 18 november 2019.  
De vergadering vindt uiteraard plaats in ons clubhuis aan de Laan van Kerschoten 12 in Apeldoorn en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur staan de koffie en thee voor u klaar.

Vorig  jaar is het bestuur in gebreke gebleven met betrekking tot het aanstellen van een nieuw kascommissielid in plaats van Ron van ’t Erve, die in het bestuur is aangetreden. We hebben Teun Martens bereid gevonden om zitting te nemen in de kascommissie. Derhalve heeft de kascommissie de jaarrekening kunnen beoordelen en kan ze verslag doen van de bevindingen.

De financiële stukken en jaarverslagen zijn op de dag van de vergadering vanaf 19.30 uur verkrijgbaar in het clubhuis. Ook zijn ze op te vragen bij de secretaris via secretaris@ahvachilles.nl  tot 2 dagen voor de vergadering.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van AHV Achilles