Structuur

Bestuur & Commissies

 • Het (algemeen) bestuur bestaat bij voorkeur uit
  • een voorzitter,
  • een secretaris,
  • een penningmeester,
  • een lid voor Verenigingszaken,
  • een lid voor Handbalzaken,
  • een lid voor Sponsorzaken/commercie, die allen meerderjarig moeten zijn
 • Onder het bestuur valt,
  • de algemene leiding van zaken;
  • de uitvoering van de door de Algemene Ledenvergadering genomen besluiten;
  • het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
  • benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.

De commissie Handbalzaken

 • De doelen van de commissie Handbalzaken zijn:
  • Het uitzetten en uitvoeren van het technische handbal beleid binnen de vereniging in meest brede zin en
  • de organisatie en indeling van teams en wedstrijden in meest brede zin
 • Plaats van de commissie binnen de vereniging. De commissie Handbalzaken is een vaste commissie. De voorzitter maakt als lid deel uit van het bestuur van de vereniging.
 • Hoofdtaken
  • Algemeen
   1. Ontwikkelen van Technisch Beleid
   2. SKP: organisatie, werving en begeleiding scheidsrechters
 • Wedstrijdsecretariaat + organisatie wedstrijden zaal en veld.
 • Hoofdtaken Uitvoering Technisch Beleid Jeugd
  1. Secretariaat Handbalzaken
  2. Teamindeling. Dit is een projectmatige activiteit
 • Uitvoering Nieuwe Handbal vormen als Beach, als projectmatige activiteit
 1. Werving en begeleiding trainers, coaches en begeleiders
 2. Ontwikkeling spelers
 • Hoofdtaken Uitvoering Technisch Beleid Senioren
  1. Teamindeling. Dit is een projectmatige activiteit
  2. Werving en begeleiding trainers, coaches en begeleiders
 • Overige projectmatige activiteiten
 • Samenstelling van de commissie. De commissie bestaat minimaal de volgende leden
  • Een voorzitter
  • Een secretaris Jeugd
  • Wedstrijdsecretariaat
  • Coördinator Scheidsrechters (SKP)
  • Coördinator Zaaldiensten
  • Coördinator Technische Commissie Jeugd
  • Coördinator Technische Commissie Senioren

De commissie Verenigingszaken

 • De doelen van de commissie Verenigingszaken zijn:
  • Transparante exploitatie van de accommodatie van de vereniging.
  • De organisatie van het jaarlijkse toernooi van de vereniging.
 • Plaats van de commissie binnen de vereniging. De commissie Verenigingszaken is een vaste commissie. De voorzitter maakt als lid deel uit van het bestuur van de vereniging.
 • Hoofdtaken
  • Verantwoorde en transparante exploitatie van het clubhuis
  • Verantwoorde en transparante exploitatie van de horeca in het clubhuis
  • Organisatie van het jaarlijkse toernooi van de vereniging
 • Samenstelling van de commissie. De commissie kent minimaal de volgende leden
  • De voorzitter
  • Coördinator Horeca
  • Coördinator Clubhuis
  • Voorzitter van de Toernooi Commissie. Deze laatste is een vast commissie, en organisatorisch ondergebracht bij Verenigingszaken.

De commissie Sponsoring

 • Doel van de commissie. De doelen van de commissie Verenigingszaken zijn:
  • Ontwikkelen en uitvoeren van het sponsorbeleid van de vereniging opdat de vereniging een stabiele lijst van sponsoren heeft welke de vereniging steunen.
 • Plaats van de commissie binnen de vereniging. De commissie Sponsoring is een vaste commissie. De voorzitter maakt als lid deel uit van het bestuur van de vereniging.
 • Hoofdtaken
  • Ontwikkelen van het sponsorbeleid en uitvoeren hiervan
  • Werven en behouden van sponsoren
  • Organisatie sponsorevenementen
  • Organisatie van events waarmee de vereniging financiële middelen verkrijgt. Voorbeelden zijn Grote Clubactie, Toiletrollen Actie.
 • Samenstelling van de commissie. De commissie kent minimaal de volgende leden
  • De voorzitter
  • Secretaris

De commissie Leden

 • Doel van de commissie. De doelen van de commissie Leden zijn:
  • Vergroten en behouden van de binding tussen de leden en vereniging door
   1. Ontwikkelen en uitvoeren van ledenwerving
   2. Organisatie van specifieke jeugdevenementen
  • Plaats van de commissie binnen de vereniging. De commissie Leden is een vaste commissie. De voorzitter maakt als lid deel uit van het bestuur van de vereniging.
  • Hoofdtaken
   • Ontwikkelen beleid Vrijwilligers en organisatie van evenementen voor vrijwilligers
   • Ontwikkelen en organisatie activiteiten t.b.v ledenwerving
   • Ontwikkelen en organisatie activiteiten t.b.v de jeugd. Voorbeelden hiervan zijn Sinterklaas, Pasen, Slapen op eigen toernooi.
  • Samenstelling van de commissie. De commissie kent minimaal de volgende leden
   • De voorzitter
   • Secretaris