Beste leden en/of ouders,

Bij dezen willen we jullie van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering op 14 januari 2019. Zoals bekend verkeren we als vereniging in turbulent vaarwater. Er is vooralsnog geen dagelijks bestuur en ook elders in de vereniging is er een nijpend vrijwilligerstekort. Om alle leden en ouders hierbij te betrekken en door te pakken op de groeiende saamhorigheid, waar we erg blij mee zijn, is jullie aanwezigheid hard nodig.
Ook zal er over een aantal zaken gestemd worden, waaronder de financiële stukken en herstructurering en bemensing van verschillende commissies en het bestuur.

Voor minderjarige (jeugd)leden zijn ouders statutair stemgerechtigd.

Succes en groei van de vereniging begint bij betrokkenheid van leden en ouders en de ALV is hiervoor en uitgelezen mogelijkheid.

Indien jullie echt verhinderd zijn, ontvangen we graag een afmelding via secretaris@ahvachilles.nl.

De vergadering vindt uiteraard plaats in ons clubhuis aan de Laan van Kerschoten 12 in Apeldoorn en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur staan de koffie en thee voor u klaar.

Tot de 14de januari!

Agenda ALV
1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur
3. Notulen najaarsvergadering 2017/18 en voorjaarsvergadering 2018
4. Jaarverslagen commissies
• Bestuur
• Handbalzaken
• Verenigingszaken /Toco
• Ledencommissie
• Sponsorcommissie
5. Financiële zaken – jaarrekening 2017-2018
• Bespreking jaarrekening 2017-2018
• Verslag van kascommissie & Selectie nieuwe kascommissie.
• Vaststellen jaarrekening 2017-2018 en decharge bestuur
6. Samenstelling bestuur, aftreding en benoeming
• Bestuur
• Commissies
7. Rondvraag
8. Sluiting

De financiële stukken zijn op de dag van de vergadering vanaf 19.30 uur verkrijgbaar in het clubhuis. Ook zijn ze op te vragen bij de secretaris. Jaarverslagen zijn te vinden op de website en kunnen op aanvraag via de mail worden toegezonden door de secretaris.

Met vriendelijke groet
Het bestuur van Dakasport Achilles