Het bestuur van Intersport Jonker Achilles nodigt al haar stemgerechtigde leden en andere Achilles belangstellenden uit aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering op donderdagavond 18 juni a.s. om 20.00 uur in ons clubhuis aan de Laan van Kerschoten.

AGENDA ALV 18-06-2015

De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Huldiging jubilarissen
 3. Vaststelling Agenda + Aantal aanwezigen
 4. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur
 5. Notulen najaarsvergadering ALV 24-11-2014
 6. Financiële zaken:
  1. Begroting 2015-2016 (niet ter besluitvorming, wel ter informatie en bespreking)
  2. Contributieregeling (onder voorbehoud)
 7. Vaststellen Commissies 2015 – 2016 (voor zover nog niet gebeurd in november 2014)
 8. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
 9. Sluiting

Indien u onderwerpen wil agenderen, verzoeken wij U deze kenbaar te maken bij het secretariaat van Intersport Jonker Achilles op ahvachilles@handbal.nl.

Indien u stukken wilt inbrengen, verzoeken wij u eveneens contact op te nemen met het secretariaat van Intersport Jonker Achilles op ahvachilles@handbal.nl.