Wij nodigen al onze stemgerechtigde leden en andere belangstellenden uit voor de algemene ledenvergadering van maandag 25 juni 2018. De vergadering vindt uiteraard plaats in ons clubhuis aan de Laan van Kerschoten 12 in Apeldoorn en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur staan de koffie en thee voor u klaar.

AGENDA  ALV

 • Opening
 • Huldiging jubilarissen
 • Vaststellen agenda en aantal aanwezigen.
 • Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur.
 • Notulen ALV 22 januari 2018.
 • Financiele zaken
  1. Begroting 2018-2019 (niet ter besluitvorming, wel ter informatie en bespreking.)
  2. Contributieregeling
 • Vaststellen commissies en commissieleden
 • AVG, ter informatie
 • Rondvraag
 • Sluiting