Het bestuur van Intersport Jonker Achilles nodigt al haar stemgerechtigde leden en andere Achilles belangstellenden uit aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering op maandagavond  03-07-2017.
De vergadering vindt uiteraard plaats in ons clubhuis aan de Laan van Kerschoten 12 in Apeldoorn en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur staan de koffie en thee voor u klaar.

AGENDA ALV 03-07-2017

De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Huldiging jubilarissen
 3. Vaststelling Agenda + Aantal aanwezigen
 4. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur
 5. Notulen najaarsvergadering ALV 12-12-2016
 6. Financiële zaken:
  1. Begroting 2017-2018(niet ter besluitvorming, wel ter informatie en bespreking)
  2. Contributieregeling (onder voorbehoud)
 7. Vaststellen Commissies (voor zover nog niet gebeurd is)
 8. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
 9. Sluiting

Indien u onderwerpen wil agenderen, verzoeken wij U deze kenbaar te maken bij het secretariaat van Intersport Jonker Achilles op ahvachilles@handbal.nl.

Indien u stukken wilt inbrengen, verzoeken wij u eveneens contact op  te nemen met het secretariaat van Intersport Jonker Achilles op ahvachilles@handbal.nl.