UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 23-11-2015.

Wij nodigen al onze stemgerechtigde leden en andere belangstellenden uit voor de algemene ledenvergadering van maandag 23 november 2015. De vergadering vindt uiteraard plaats in ons clubhuis aan de Laan van Kerschoten 12 in Apeldoorn en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur staan de koffie en thee voor u klaar.

Agenda ALV

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur
 3. Notulen voorjaarsvergadering
 4. Jaarverslagen commissies
  • Bestuur
  • Handbalzaken
  • Verenigingszaken / Toernooi Commissie
  • Ledencommissie
  • Sponsorcommissie
 5. Update renovatie clubhuis
 6. Financiële zaken – jaarrekening 2014-2015
  • Bespreking jaarrekening 2014-2015
  • Verslag van kascommissie & Selectie nieuwe kascommissie?
  • Vaststellen jaarrekening 2014-2015 en decharge bestuur
 7. Samenstelling bestuur, aftreding en benoeming
  • Bestuursrooster
  • Bestuur
  • Commissies
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

De financiële stukken zijn op de dag van de vergadering vanaf 19.30 uur verkrijgbaar in het clubhuis. Ook zijn ze op te vragen bij de penningmeester (penningmeester@ahvachilles.nl). Jaarverslagen zijn te vinden op de website en  kunnen op aanvraag via de mail worden toegezonden door de secretaris. (ahvachilles@handbal.nl).

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Intersport Jonker Achilles